Algemene Voorwaarden

 
 1. Algemeen

Alle rechtsverhoudingen tussen Sveva Van den Broeck die diensten verleent onder de naam Sveva, met vestigingsadres te 9270 Kalken, Holeindestraat 27, met ondernemingsnummer 0789.590.589 (verder genaamd ‘Sveva’) en de cliënt worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Sveva biedt volgende diensten aan als zelfstandig dienstverlener:

 • Copywriting,
 • Administratieve support,
 • Marketing support,
 • Support in softwareontwikkeling.

De specifieke diensten die de cliënt zal afnemen staan vermeld in de offerte. De voorwaarden aangaande deze specifieke diensten staan vermeld in bijlage en hebben in geval van conflict voorrang op deze algemene voorwaarden.

Meer informatie kan gevonden worden op de website van Sveva zijnde www.sveva.be, e-mailadres: hallo@sveva.be.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan Sveva indien zij deze voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de offerte voorrang. De bepalingen van de offerte hebben ook voorrang op de bijzondere bepalingen aangaande specifieke diensten.

Voor zover de cliënt algemene voorwaarden voor haar leveranciers of dienstverleners heeft, worden zij integraal uitgesloten.

Sveva behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal slechts op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de cliënt worden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 12 september 2022 geüpdatet.

 1. Offerte

Offertes zijn vrijblijvend aan te vragen via mail aan hallo@sveva.be. Vooraleer de offerte aan de cliënt toe te sturen kan Sveva een call inplannen met de cliënt om het project of de opdracht en de werkwijze en verwachtingen te bespreken.

Offertes zijn opgesteld in euro en exclusief 21% BTW. Een offerte van Sveva is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Sveva en is slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen aan wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van vijftien (15) dagen na datum van de offerte.

Sveva heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de cliënt het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is volledig op maat van de cliënt uitgeschreven en is afhankelijk van verschillende factoren en gebaseerd op de gegevens die de cliënt heeft verstrekt. Uit offertes of prijsopgaven, ook uit het verleden, kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Kennelijke fouten in de offerte binden Sveva niet.

Bij langlopende projecten of samenwerkingen van onbepaalde duur kan Sveva op jaarlijkse basis haar tarief herzien. Sveva brengt de cliënt tijdig op de hoogte van de voorgestelde tariefaanpassing zodat zowel de cliënt als Sveva de mogelijkheid hebben om de overeenkomst op te zeggen alvorens de tariefaanpassing in voege treedt in geval er geen akkoord bekomen wordt over het nieuwe tarief.

Indien de cliënt vragen heeft over het aanbod of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de cliënt steeds voorafgaand aan de bevestiging van de offerte contact opneemt met Sveva op het e-mailadres : hallo@sveva.be.

Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk ingevolge een wijziging van de opdracht door de cliënt, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

De aanvaarding door de cliënt van de offerte is onherroepelijk.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de cliënt de offerte heeft aanvaard op  www.factuursturen.be. Sveva zal evenwel pas tot uitvoering van de opdracht overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot is betaald op de bankrekening van Sveva.

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Sveva. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje. Bij wijziging van de overeengekomen opdracht of project tijdens de uitvoeringstermijn wordt er een nieuwe deadline en prijs tussen de cliënt en Sveva afgesproken en volgt hierop een nieuwe offerte en factuur.

Door zijn aanvaarding erkent de cliënt volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten. Na zijn aanvaarding kan Sveva met veel plezier aan haar dienstverlening beginnen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

De cliënt geeft Sveva de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar cliëntenbestand. Sveva verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Sveva verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid, dewelke via de website van www.sveva.be kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen. Wanneer Sveva persoonsgegevens zou verwerken namens de cliënt, zullen Sveva en de cliënt een verwerkersovereenkomst afsluiten.

De cliënt-onderneming geeft aan Sveva de toestemming om diens handelsnaam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten zoals in brochures voor prospects. De cliënt kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarna de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

 1. Annulatie 

Bij annulatie door de cliënt vóór de afgesproken uitvoeringsdatum wordt 25% van de afgesproken vergoeding aangerekend, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die Sveva reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Bij annulatie door de cliënt tijdens de uitvoering van de opdracht of project wordt de afgesproken vergoeding aangerekend, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die Sveva reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht. Dit alles onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Wijziging naar een uitvoeringsdatum die meer dan drie (3) maanden na de afgesproken datum valt, wordt als een annulatie beschouwd, waarbij bovenstaande annulatievoorwaarden gelden.

In geval van een opdracht van onbepaalde duur of een opdracht van meer dan zes (6) maanden geldt dat beide partijen de opdracht schriftelijk kunnen annuleren mits het respecteren van een opzegtermijn van één (1) maand.

 1. Uitvoering als zelfstandig dienstverlener

Duur/datum en plaats van uitvoering is zoals aangegeven in de offerte.

Aangegeven deadlines zijn in principe een loutere indicatie van uitvoering, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met de cliënt  De deadline is de datum waarop Sveva de afgewerkte opdrachten, projecten en diensten aan de cliënt aflevert, inclusief de feedbacktermijn waarvan sprake in artikel 12. Indien de vooropgestelde deadline door omstandigheden niet kan gehaald worden zal Sveva de cliënt hiervan tijdig informeren en een nieuwe deadline met de cliënt afspreken.

Sveva verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Sveva hanteert een gestructureerde, nauwkeurige en professionele werkwijze. Alle opdrachten, projecten en diensten die Sveva afwerkt zitten boordevol kwaliteit, creativiteit, originaliteit en authenticiteit. Het betreft een middelenverbintenis. Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is Sveva volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Sveva zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

Sveva is geen werknemer van de cliënt, maar Sveva zal de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de cliënt respecteren.

Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen Sveva en de cliënt, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hen toe te laten de diensten overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen Sveva en de cliënt.

Geen van beide partijen verkrijgt op grond van de overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij.

 1. Samenwerking met derden

Sveva kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de cliënt nodig is.

Wanneer Sveva een andere derde partij aanraadt, gaat de cliënt een rechtstreekse overeenkomst aan met deze derde partij. Het is alsdan aan de cliënt om de voorgestelde partij te bevragen en uiteraard staat het de cliënt nog steeds vrij om met een andere partij in zee te gaan.

 1. Vertrouwelijkheid

Sveva respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en Sveva zal de informatie bekomen van de cliënt uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de diensten. Sveva zwijgt dus in alle talen. Wanneer Sveva voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers, worden onderaannemers ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaardt ook de cliënt de vertrouwelijkheid van deze overeenkomst en opdracht te respecteren. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan teneinde de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot vertrouwelijkheid verder te definiëren.

 1. Medewerking van de cliënt en andere uitvoeringsmodaliteiten

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht(en) te kunnen garanderen, verwacht Sveva van de cliënt een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek.

Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden of offerte dient de cliënt uiterlijk 3 weken voor de afgesproken deadline alle rederlijkerwijze benodigde informatie aan Sveva te bezorgen.

Tenzij Sveva een ander formaat opgeeft, dient de cliënt alle informatie en documenten in Word- of PDF-bestanden aan Sveva aan te leveren.

Sveva kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de cliënt de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte, onvolledige, onbetrouwbare of te laat bezorgde informatie/bronnen van de cliënt. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie/bronnen. Ook is Sveva alsdan steeds gerechtigd deze overeenkomst/haar prestaties op te schorten.

Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op kantoor van de cliënt of op een door hem aangewezen locatie, zorgt de cliënt voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten en dit zonder dat hiervoor kosten aan Sveva kunnen worden doorgerekend.

Indien nodig voor de uitvoering van een project voorziet cliënt in de login van een tool, online platform of software voor Sveva. Het is ook mogelijk om te werken met een tweefactor identificatie. Voor andere projecten zal Sveva het paswoord zelf instellen (bijvoorbeeld een online leeromgeving) en na oplevering van het project kan de cliënt het eigen paswoord kiezen.  Dit alles zoals nader bepaald door partijen.

Alle communicatie tijdens de opdrachten en projecten verloopt via e-mail (hallo@sveva.be) of video-conference (Zoom). Daarenboven kan elektronische communicatie door zowel de cliënt als Sveva gebruikt worden als bewijsmiddel.

 1. Meerdere contactpersonen

Indien de cliënt meerdere contactpersonen heeft, is Sveva gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

 1. Onmiddellijke beëindiging en overmacht

Sveva behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals:

– schending door de cliënt van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte of enige andere overeenkomst tussen partijen, alsook wanneer de cliënt niet voldoende beschikbaar is of de uitvoering van de opdracht of project hindert;

– belangenconflict;

– indien de cliënt Sveva zou verzoeken haar integriteit of aansprakelijkheid in het gedrang te brengen;

– ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de cliënt.

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Sveva worden medegedeeld.

De ontbinding van de overeenkomst brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. De cliënt zal Sveva alsdan in ieder geval steeds de vergoeding voor de bestelde diensten betalen, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die Sveva reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bovendien kunnen er zich situaties van force majeure (overmacht) voordoen. De volgende situaties zullen in ieder geval als een force majeure situatie te beschouwen zijn: elektronische panne, natuurrampen, brand, oorlog, files op de Europese wegen, overheidsmaatregelen in het kader van een epidemie/pandemie, ziekte van de aangeduide uitvoerder van de opdracht. Sveva kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen of niet uitvoeren van de opdracht ingevolge deze overmachtsituaties. Sveva zal in dergelijke overmachtssituaties geen schadevergoeding aan de cliënt verschuldigd zijn en kan aan de cliënt voorstellen om een alternatieve oplossing te zoeken.

 1. Feedback en klachten

De cliënt zal de projecten van Sveva nauwgezet opvolgen. De cliënt zal Sveva binnen de 10 werkdagen na oplevering van de opdrachten, projecten, diensten of documenten de nodige feedbackgeven en haar op de hoogte brengen van moeilijkheden of bezwaren.

Feedback die later dan de hiervoor vermelde termijn van 10 werkdagen wordt gegeven, zal worden beschouwd als een nieuwe opdracht met een hieraan gekoppelde nieuwe offerte en bijhorende factuur.

Sveva beschouwt de opdracht of het project als afgehandeld bij ontstentenis van feedback na de hiervoor vermelde termijn van 10 werkdagen.

Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting.

 1. Intellectuele eigendom

Sveva zal de intellectuele eigendomsrechten van de werken van de cliënt respecteren. De cliënt draagt dus in principe geen intellectuele eigendomsrechten over aan Sveva, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Sveva zal het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, dan wel haar gebruiksrechten, op alle door haar opgemaakte documenten en materialen, waaronder ook teksten, tekeningen, PowerPoints en notities behouden en dit ongeacht of hiervoor aan de cliënt kosten werden in rekening gebracht. Deze rechten kunnen ook aan derden toebehoren. De cliënt aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Dit gebruiksrecht gaat pas in vanaf de betaling van de factuur. Sveva en de cliënt kunnen overeen komen om intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de cliënt, maar dit enkel na het afsluiten van een afzonderlijke overeenkomst en na het bepalen van een meerprijs.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Sveva kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. De cliënt kan zonder voorafgaandelijke toestemming geen foto’s, video- of audio-opnames maken van trainingen. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door Sveva ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt. De cliënt is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden ingevolge diens toedoen.

In geval de cliënt zelf materiaal aanreikt, zoals teksten of foto’s, of wanneer Sveva produceert volgens de zeer specifieke instructies van de cliënt, garandeert de cliënt dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en dat hij Sveva hiervoor zal vrijwaren. Ook zal de cliënt dan steeds zelf zorgen voor de nodige toelatingen en rechten.

Sveva behoudt zich het recht voor de naar de cliënt doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zo gevraagd geanonimiseerd.

Sveva heeft het recht om, tenzij expliciet anders afgesproken, om het ontwerp te signeren en/of haar naam en/of logo te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website, aankondiging of ander ontwerp. Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendomsrecht van Sveva of derden te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen.

 1. Betaling en facturatie

Facturen worden opgemaakt en per e-mail aan de cliënt verstuurd. De verzending van de facturen gebeurt bij definitieve oplevering van de afgesproken diensten tenzij de cliënt en Sveva bij grote opdrachten in onderling overleg overeenkomen om de facturen op te splitsen of om een voorschot in rekening te brengen.  Bij langlopende of grote opdrachten of grote projecten kan er in onderling overleg geopteerd worden voor een tussentijdse of maandelijkse facturatie.

De facturen zijn tevens consulteerbaar via de website www.factuursturen.be.

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW en andere taksen en eventuele andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen onder meer verplaatsingskosten, kosten voor advertisement. Indien Sveva dient in te staan voor opdrachten in het buitenland vallen alle kosten die onmiddellijk verband houden met de uit te voeren opdracht ten laste van de cliënt. Bij opdrachten in het buitenland of waarbij de heenreis meer dan 100 km van het kantoor van Sveva bedraagt, wordt in ieder geval een hotelovernachting met ontbijt aangerekend. Andere bijkomende kosten kunnen zijn vertaalkosten, kosten voor bijkomende meetings.

Sveva behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

Alle door Sveva geleverde diensten of documenten kunnen pas door de cliënt gebruikt worden van zodra de cliënt volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Sveva.

De facturen van Sveva zijn integraal betaalbaar via het rekeningnummer van Sveva vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Sveva geen (tijdige) betwisting bereikt binnen hiervoor vermelde periode, worden de definitief geleverde opdrachten, projecten en diensten als definitief aanvaard en wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de cliënt.

In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.

Wanneer de factuur dertig (30) dagen na factuurdatum nog niet betaald is, stuurt Sveva een herinneringsmail en komt er geen extra kost bij. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald binnen de vijfenveertig (45) dagen na de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend aan de interestvoet bepaald door de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van het openstaande bedrag voor wat betreft cliënt.

Onverminderd het voorgaande behoudt Sveva zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van honderd vijfentwintig euro (€ 125,00) en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

 1. Aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde van Sveva is een middelenverbintenis. Sveva Van den Broeck garandeert dus geenszins de effectiviteit/succes van een reclamecampagne. Dit succes hangt steeds af van diverse factoren, niet in het minst het onderwerp van de campagne zelf.

De aansprakelijkheid van Sveva, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot drie (3) keer de gefactureerde bedragen met betrekking tot de gebrekkige opdracht. Partijen achten dit een redelijke beperking gelet op de aard van de diensten van Sveva.

Sveva zal in geen geval aansprakelijk zijn voor inhoudelijke fouten veroorzaakt door foutieve, onvolledige of onbetrouwbare informatie/informatiebronnen ontvangen van de cliënt en evenmin voor fouten of onvolledigheden die de cliënt pas opmerkt na de revisieronde die in de offerteprijs vervat zit.

Sveva zal in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

De uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van fraude, bedrieglijk opzet, of wanneer de vigerende wettelijke bepalingen een dergelijke beperking niet zouden toelaten.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Sveva in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Indien Sveva wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van Sveva en een derde en/of de cliënt, zal Sveva ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Sveva zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de cliënt.

De cliënt zal Sveva vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge zijn fout.

 1. Niet-afwervingsverplichting

De cliënt verbindt zich er zich toe om gedurende de duurtijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van zes (6) maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een (voormalig) werknemer of (voormalig) onderaannemer van Sveva af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met Sveva. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten.

 1. Slotbepalingen

De cliënt kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sveva.

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de cliënt en Sveva, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Sveva en de cliënt. Alle geschillen tussen Sveva en de cliënt behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Gent.

Bijzondere Voorwaarden Sveva

 1. Algemene administratie

Onder algemene administratie kan vallen: opstellen of uitwerken e-books, presentaties, bundels, uitschrijven van draaiboeken en hulpartikelen, ondersteuning van helpdesk via chat, opmaak van nieuwsflashes, opstellen van verslagen van vergaderingen, schrijfopdrachten.

Er wordt gewerkt in programma’s als Word of Canva, andere programma’s zullen door de cliënt worden aangekocht.

Er wordt op voorhand afgesproken via welk kanaal documenten worden uitgewisseld.

 1. Hulp bij softwareontwikkeling

Onder hulp bij softwareontwikkeling kan vallen: ondersteunen in het integreren van features binnen een webapplicatie, meeschrijven aan codes in back-end, UX-UI, copy in front-end.

 1. Copywriting

De cliënt zal de aangeleverde teksten steeds nalezen op inhoud en schrijfwijze (grammatica, schrijffouten) alvorens hiervan gebruik te maken voor publicatie of drukwerk.

Bij schrijfopdrachten heeft de cliënt recht op één revisieronde waarbinnen de cliënt feedback en aanpassingen mag doorgeven overeenkomstig de termijnen bepaald in artikel 12 van de algemene voorwaarden.  Binnen dergelijke revisieronde kan enkel feedback gegeven worden over de in de offerte afgesproken opdracht. Andere feedback of aanpassingen vallen onder een nieuwe opdracht en zullen apart worden gefactureerd.

 1. SEO

De werkzaamheden die Sveva in verband met de zoekmachine optimalisatie (SEO) uitvoert, bestaan uit: Content voorzien, Linkbuilding, User Experience, aanpassen content (tekst en mediabestanden) van WordPress sites ifv onderzoek. Dit alles zoals eventueel nader bepaald in de offerte of overeengekomen met de cliënt.

De zoekmachine optimalisatie (SEO) beperkt zich tot de vindbaarheid in Google in België en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines of andere territoria.

Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na 6 – 30 weken.

 1. Nadere toelichting omtrent materialen afgeleverd door de cliënt

Het is mogelijk dat de cliënt zelf materialen aanreikt voor advertisement, ter plaatsing op diens nieuwe website etc.

De cliënt zal Sveva de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen ter beschikking stellen met inachtneming van de door Sveva gegeven aanwijzingen, specificaties en hoeveelheden. Met name: documenten dienen in WORD en/of PDF afgeleverd te worden en foto’s in jpg en/of png.

De afgesproken termijnen zijn bindend voor de cliënt. Bij het niet naleven van deze termijnen is het mogelijk dat ook prestaties van Sveva worden opgeschort aangezien deze intussen bijvoorbeeld een ander project is opgestart. Zodoende kan de eventueel afgesproken aflevertermijn mogelijks opschuiven. Partijen zullen dienaangaande te goeder trouw handelen.

Bij gebreke van het tijdig en / of correct aanleveren van de materialen, staat het Sveva in ieder geval ook vrij:

–  materialen niet te plaatsen in eventueel voorziene digitale reclameruimtes;

–  slechts een deel van de digitale reclameruimtes te voorzien van de reclamemiddelen;

–  materialen aan te passen op kosten van de cliënt.

Na het afsluiten van een campagne is Sveva gerechtigd de materialen te vernietigen, dan wel nog enige periode op te slaan (max. 1 jaar na het afsluiten van de opdracht). Sveva neemt de passende maatregelen voor een veilige bewaring van de materialen.

De cliënt dient te garanderen dat de materialen:

–  niet in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde, de wet, een (plaatselijk geldend) overheidsvoorschrift, rechten van derden, of beleid / richtlijnen / andere criteria (van de licentiegever);

–  niet als aanstootgevend, confronterend of schokkend ervaren zullen worden;

Op Sveva rust geen enkele verplichting om de materialen na ontvangst te toetsen en de cliënt te waarschuwen. Niettemin heeft Sveva te allen tijde het recht het plaatsen van materialen op reclameruimtes te weigeren indien zich één van de hiervoor bedoelde omstandigheden voordoet.

De cliënt blijft in ieder geval steeds verplicht de overeengekomen prijs te voldoen.

Sveva behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aspecten van de materialen aan te passen omwille van technische redenen.

Na de aflevering van digitale bestanden en gegevens is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de opslag en kwaliteit van de aangeleverde bestanden.